Prosím skontrolovať deťom vždy domácu úlohu.

 

Pondelok:

Čítanie Y,y str.79/1

Písanie - oprava domácej úlohy

Priniesť kartičku s písmenom P - ostatné nosiť nemusia /len aktuálnu, z ktorej čítame/

 

..........................................................................................................

Matematika -trénovať + a - do 9

 

Rozklad čísel

Porovnávanie

Sčitovanie a odčitovanie